Terug

Infrabel teruggefloten door rechter

Teruggefloten door rechter, maar Infrabel blijft halsstarrig anti-syndicale campagne voortzetten

Het gerecht heeft Infrabel en de NMBS op 5 oktober 2017 ongelijk gegeven in de procedure die ze hadden opgestart tegen Michel Abdissi, voorzitter van CGSP Cheminots. Geen enkele van de door Infrabel en de NMBS gevraagde eisen werd door de rechter ingewilligd. Toch blijven ze gebruik maken van het gerecht om het stakingsrecht, overigens een mensenrecht, in vraag te stellen.

Het ABVV stelt vast dat Infrabel halsstarrig haar anti-syndicale campagne voortzet. De infrastructuurbeheerder heeft namelijk opnieuw procedures opgestart via eenzijdige verzoekschriften. En dit terwijl:

  • het Hof van Beroep een beschikking heeft ingetrokken op basis van een eenzijdig verzoekschrift,
  • het Hof Infrabel verplicht heeft om een tegensprekelijk debat aan te gaan,
  • de Rechtbank van Eerste Aanleg Infrabel in dat tegensprekelijk debat gisteren, 5 oktober, in het ongelijk heeft gesteld.

Het ABVV zal de beschikkingen aanvechten die via de nieuwe eenzijdige verzoekschriften bekomen worden. We zullen dit doen tot het Infrabel en alle werkgevers duidelijk wordt: collectieve conflicten moeten niet voor de rechtbank uitgevochten worden, maar moeten aan de onderhandelingstafel -met respect voor de syndicale vrijheden- een oplossing krijgen.

 

Meer gedetailleerde informatie

Infrabel was gedwongen om een tegensprekelijk debat aan te gaan door een eerder arrest van het Brusselse Hof van Beroep. Dit Hof van Beroep oordeelde op 15 september 2017 in een belangrijk arrest (2017/6930) dat Infrabel een tegensprekelijk debat moet voeren als enkele actievoerders bekend zijn. Net daarom heeft het Hof van Beroep de beschikking ingetrokken die aan de basis lag van de hele procedure, nl. een beschikking die in 2016 uitgevaardigd werd op basis van een eenzijdig verzoekschrift.

Het Hof van Beroep heeft geoordeeld, verwijzend naar het arrest van het Hof van Cassatie van eind 2014 in de affaire Crown (C.12.0468/N), dat een tegensprekelijk debat voeren een fundamenteel principe is van de rechtspleging. Zelfs indien er maar enkele van de actievoerders gekend zijn, moeten die actievoerders de mogelijkheid hebben om hun kant van het verhaal aan de rechter mee te delen. En dit zodanig dat de rechter met echte kennis van zaken en beter ingelicht, kan oordelen of al dan niet maatregelen genomen dienen te worden.

Elke werkgever weet perfect wie de vakbondsafgevaardigden zijn in haar/zijn bedrijf en/of wie de bevoegde vakbondssecretaris is. Ook Infrabel wist in dit dossier wie de vakbondsafgevaardigde was. Het bedrijf gaf dit trouwens toe tijdens de procedure voor het Hof van Beroep.

Er is overigens nooit sprake geweest van het aansprakelijk stellen van Michel Abdissi voor daden gepleegd door andere actievoerders. Dit zou immers helemaal haaks staan op het Belgische aansprakelijkheidsrecht en zou ingaan tegen elke logica.

We herhalen dat het Expertencomité van de Raad van Europa - dat toeziet op de naleving van het Europees Sociaal Handvest – in september 2011 geoordeeld heeft dat het gebruik van eenzijdige verzoekschriften strijdig is met het Handvest. Toelaten dat eenzijdige verzoekschriften gebruikt worden in het kader van collectieve conflicten, gaat in tegen het internationale recht en de internationaalrechtelijke verplichtingen van België.