Terug

het ABVV op IAO-conferentie

Het ABVV op de conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie aan de hand van 5 weetjes

IAO |

Ook dit jaar houdt de Internationale Arbeidsorganisatie haar jaarlijkse conferentie in het Zwitserse Genève. Het staat buiten kijf dat deze conferentie belangrijk is. Hier volgen 5 interessante weetjes over deze IAO-conferentie en de rol van het ABVV.

1. Deze conferentie is uniek en wel om een zeer specifieke reden:

Vertegenwoordigers van bijna alle regeringen wereldwijd overleggen met vertegenwoordigers van werknemers én werkgevers. De conferentie krijgt vaak de bijnaam “Het internationale arbeidsparlement”.

Haar opdracht bestaat erin sociale rechtvaardigheid te realiseren en zo vrede te waarborgen. Concreet stelt de Internationale Arbeidsorganisatie Conventies (internationale rechtsregels) op, doet het onderzoek en helpt het landen om waardig werk voor iedereen te realiseren.

2. Het is de grootste mondiale bijeenkomst:

Elk jaar vindt in Genève deze immens grote democratische bijeenkomst plaats. Ook wij hebben een delegatie ter plaatse. De grensoverschrijdende thema’s waar de IAO, en wij met onze ABVV-delegatie, op focussen zijn onderwerpen die ons als vakbond blijvend aanbelangen, zeker wanneer landen –of zelfs hele continenten– kiezen voor de neoliberale weg van loonmatiging, flexibilisering van de arbeidsmarkt en besparingen op de overheidsuitgaven.

3. De IAO werd opgericht kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog:

Het is ondertussen al de 106de keer dat deze Conferentie georganiseerd wordt. Dit jaar loopt ze van 5 juni tot en met 16 juni. De IAO maakt deel uit van de Verenigde Naties en vloeit voort uit het Verdrag van Versailles (1919) dat het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. In 1944, naar aanleiding van de Tweede Wereldoorlog, werden de principes die de werking van de Internationale Arbeidsorganisatie beheersen nog eens verduidelijkt.

Het gaat over de principes dat:

  • arbeid geen handelswaar is;
  • vrijheid van meningsuiting en vereniging essentieel zijn om blijvende vooruitgang te bekomen;
  • armoede eender waar een bedreiging vormt voor het welzijn van iedereen overal;
  • de strijd tegen armoede vereist dat deze in elk land gevoerd wordt met volgehouden inzet.

4. Ook dit jaar neemt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw het woord:

Onze voorzitter Rudy De Leeuw is ook present. Hij neemt tijdens de conferentie het woord in naam van de Belgische werknemers. In zijn speech legt hij dit jaar de focus op de dreigende klimaatopwarming, noodzaak tot een rechtvaardige transitie en de vraag met wat voor soort jobs we geconfronteerd gaan worden: “Wij moeten de IAO volgende vragen voorleggen. Zullen de nieuwe banen ook fatsoenlijke banen zijn? Of zullen die integendeel bijdragen tot het versterken van de huidige trend, namelijk een steeds sterkere precarisering van veel arbeidsplaatsen? Zal de omschakeling van bestaande banen  gebeuren met naleving van de sociale dialoog? Er zullen banen verdwijnen, zullen wij in staat zijn om op dit verschijnsel te anticiperen en te zorgen voor een sociale en menselijke omkadering van deze overgang?

Lees de hele speech van Rudy De Leeuw hier.

5. Onze ABVV-delegatie zetelt in verschillende commissies:

Op de IAO-conferentie maakt men een balans op over de toepassing van de internationale conventies (de 8 meest belangrijke) over o.a. een verbod op discriminatie in, een verbod op kinderarbeid, een verbod op gedwongen arbeid en het waarborgen van het recht op collectief overleg en de vrijheid van vereniging (inbegrepen het stakingsrecht).

Deze 8 worden als zo fundamenteel, zo belangrijk beschouwd, dat ze door elk van de 187 landen die lid zijn van de Internationale Arbeidsorganisatie nageleefd dienen te worden, ook al heeft het land in kwestie de Conventies niet geratificeerd. Dit alles wordt behandeld in de belangrijke Normencommissie.

Behalve deze vaste, zijn er tijdens de Conferentie nog een aantal andere commissies waarbinnen vertegenwoordigers zich over verschillende onderwerpen buigen. Enkele van de specifieke onderwerpen zijn arbeidsmigratie, herziening van de Aanbeveling inzake overgang van oorlog naar vrede en de terugkerende discussie inzake de Fundamentele Principes en Rechten op het Werk. Boeiende en belangrijke grensoverschrijdende thema’s die door onze medewerkers opgevolgd worden.