Terug

Herintegratie zieke werknemers

Herintegratie zieke werknemers: gewijzigd akkoord door druk sociale gesprekspartners, maar nog steeds niet aangepast aan realiteit

Dankzij de druk en de tussenkomsten van het ABVV, dankzij het akkoord van de Groep van 10 waarin gevraagd werd de zieke werknemers niet te sanctioneren en het vrijwillige karakter van de herintegratie te garanderen, heeft de regering haar plannen over de herintegratie van langdurig zieke werknemers aangepast.

Enkele rampzalige maatregelen konden worden vermeden, zoals een vermindering met 25% van de ziekte-uitkeringen bij bewijs van “flagrante slechte wil” van de zieke werknemer.

Voor werknemers die het nu al moeilijk hebben, blijft het akkoord echter niet te slikken.

Indien een zieke werknemer de eerste vragenlijst niet invult en zijn administratieve verplichtingen niet nakomt, worden zijn ziekte-uitkeringen met 5% verminderd. Indien hij afwezig is op de afspraak met de geneesheer, worden zijn uitkeringen met 10% verminderd. De sanctie zal betrekking hebben op 1 maand uitkeringen.

Dit akkoord opent niet alleen de deur voor een eventuele verstrenging van de sancties in de toekomst, de zieke werknemers hebben er bovendien geen baat bij. Het akkoord streeft enkel en alleen een budgettaire besparingsdoelstelling na - een logica die het beleid van minister Maggie De Block en van de hele regering kenmerkt. Terwijl er een consequent preventiebeleid nodig is, meer bepaald inzake burn-out.

Van sancties wordt geen enkele zieke werknemer beter!

De huidige procedure voorzag al bepaalde sancties. Dat is meteen de reden waarom er onder de sociale gesprekspartners consensus was om de procedure niet te verstrengen. Bovendien zijn de sociale gesprekspartners voorstander van het vrijwillige karakter van de herintegratie van zieke werknemers .

De responsabilisering van ondernemingen/werkgevers is een heel mager beestje, zeker in het licht van de eerdere plannen om bedrijven langer gewaarborgd loon te doen betalen. En de kmo's worden niet voor hun verantwoordelijkheid gesteld.

Temeer omdat, sinds 9 januari 2017, arbeidsongeschikte werknemers die met toestemming van de adviserend geneesheer werken (in het kader van artikel 100§2 van de ZIV-wet van 14/7/1994) hun recht op een gewaarborgd loon verliezen wanneer ze hervallen of het slachtoffer zijn van een ander ongeval (anders dan een arbeidsongeval) of van een andere ziekte (anders dan een beroepsziekte). De regering neutraliseert het gewaarborgd loon in het kader van een door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds toegelaten werk en spoort op die manier de werkgevers aan zieke werknemers te re-integreren. Zo moeten werkgevers immers niet vrezen voor nieuwe kosten wanneer deze werknemers opnieuw arbeidsongeschikt worden. Een mooi voordeel dat de regering de werkgevers toekent, op de kap van de zieke werknemers!

Deze regering is wereldvreemd. Heel wat zieken hebben het moeilijk, niet alleen omwille van hun gezondheidsprobleem maar ook financieel. Het opleggen van een sanctie omdat een formulier niet (op tijd) ingevuld wordt, is echt een brug te ver. Wil de regering nu echt zieken een deel van hun inkomen afnemen omdat ze een papier niet tijdig ingevuld hebben? Wat met oproepingsbrieven die verloren gaan? Wij engageren ons als vakbond alvast om de mensen met raad en daad bij te staan.