Terug

PB Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek!

Gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek!

Vijfduizend manifestanten ondersteunen vakbondsvoorstellen tegen sociale dumping

 

Vandaag namen vijfduizend vakbondsmilitanten deel aan de vakbondsmeeting tegen sociale dumping op het Luxemburgplein. Met deze meeting ondersteunen de vakbonden hun campagne-eisen tegen sociale dumping.

 

Misbruik van de detacheringsregels waarbij werknemers uitgestuurd worden naar andere landen om er te werken aan hongerlonen en zonder sociale bescherming, leidt tot dumping of concurrentievervalsing. Dit zorgt voor enorme problemen in bijvoorbeeld de transport-, vlees- of bouwsector. Door uitbuiting van buitenlandse werknemers gaan er duizenden jobs verloren.

 

Sociale dumping zorgt voor oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wel volgen, vormt een bedreiging voor jobs en sectoren, en doet de sociale zekerheid een pak opbrengsten missen. Door sociale dumping verliezen niet alleen duizenden werknemers hun job, de arbeids- en loonvoorwaarden die eruit voortvloeien zijn onaanvaardbaar.

 

Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen. Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers. Ook zij hebben recht op een deftig loon.


 

 

ABVV, ACV en ACLVB eisen dat de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit wordt, zowel op nationaal als op Europees niveau. Sociale grondrechten moeten voorrang krijgen op economische liberalisering. Daarom eisen de vakbonden:

 

 • Een verbetering van de detacheringsrichtlijn, met name door de duur van de detachering van buitenlandse werknemers tot 6 maanden te beperken.
   
 • Een echte strijd op Europees niveau tegen de ‘postbusbedrijven’ (bedrijf met enkel een postadres om de regels te omzeilen).
   
 • Intrekking van de voorgestelde richtlijn over besloten eenmansvennootschappen (SUP’s). Dit voorstel houdt grote bijkomende risico’s in op ‘schijnzelfstandigheid’. En dit voorstel bemoeilijkt de strijd tegen ‘postbusbedrijven’ en illegale tewerkstelling door EU-lidstaten.
   
 • De verplichting om het loon via elektronische weg uit te betalen bij detachering van werknemers. Dit om fraude te vermijden en de opsporing ervan te vergemakkelijken.
   
 • De voorafgaande controle van de reële economische activiteit die daadwerkelijk door de detacherende onderneming wordt uitgeoefend.
   
 • Een Europees agentschap voor sociale inspectie, met de nodige fondsen en personeel, om de samenwerking tussen de inspectiediensten van de lidstaten doeltreffend en concreet te maken.
   
 • Een ‘kruispuntbank van de sociale zekerheid’ op Europees niveau om de bestaande nationale databases van de verschillende instellingen die in de lidstaten belast zijn met de naleving van sociale en fiscale werkgeversverplichtingen, met elkaar te verbinden. Meer bepaald om erop toe te zien dat de regularisaties die door een lidstaat worden gevraagd, wel degelijk worden nageleefd in het land van herkomst.
   
 • Een samenwerkingsovereenkomst tussen de sectoren en de inspectiediensten op Europees niveau om sociale dumping te voorkomen én op te sporen.
   
 • Onmiddellijke, concrete en ontradende sancties tegen werkgevers die frauduleus werknemers detacheren.
   
 • Het betalen van sociale zekerheidsbijdragen op het loon van de gedetacheerde werknemers in het land waar ze werken, tegen het tarief van dat land, met teruggave van de bijdragen aan het land van herkomst via de nationale sociale-zekerheidsinstellingen die deze bijdragen innen.
   
 • Zekerheid op Europees niveau en in het land van tewerkstelling dat detachering niet misbruikt wordt om lagere lonen uit te betalen. Er moet in ieder geval controle zijn op het correct betalen van het minimumloon en de conventionele toeslagen van het land van tewerkstelling.
   
 • Het onderhandelen van Europese overeenkomsten in de verschillende sectoren (transport, bouw, vlees,...) om te strijden tegen sociale dumping.