Terug

Geef uitzendkrachten een stem

Geef uitzendkrachten een stem

Uitzendkrachten zouden net als vaste werknemers hun stem moeten kunnen laten horen en collega’s verkiezen die hun belangen verdedigen in het bedrijf waar ze werken. Wij zetten de argumenten op een rijtje.

Op 13 maart wordt het wetsvoorstel sociale verkiezingen besproken in de commissie Sociale Zaken. We vragen aan de parlementsleden om hierin op te nemen dat interims die langdurig in een bedrijf werken, ook stemrecht krijgen binnen dat bedrijf, op gelijke voet met andere werknemers. Dit kan makkelijk aangepast worden nu er een aantal technische aspecten geregeld worden en de eerste procedurestappen genomen worden met het oog op de sociale verkiezingen in mei 2020.

Sociale verkiezingen?

Bij sociale verkiezingen worden net als bij politieke verkiezingen vertegenwoordigers gekozen, maar dan in bedrijven met minstens 50 werknemers. Wie verkozen wordt, is delegee. Hij of zij vertegenwoordigt zijn collega’s en heeft een belangrijke stem bij beslissingen die worden genomen over de werkomstandigheden en de loon- en arbeidsvoorwaarden in het bedrijf.

Alle werknemers (ongeacht nationaliteit, dus Belgen maar ook niet-Belgen, ongeacht of ze bij een vakbond aangesloten zijn) die minstens drie maanden in de onderneming werken, mogen hun stem uitbrengen. Maar uitzendkrachten niet. Zij kunnen niet deelnemen omdat zij maar tijdelijk in het bedrijf werken.

De volgende sociale verkiezingen zijn gepland voor mei 2020. Indien de wetgeving niet aangepast wordt, zal een werknemer die in maart 2020 wordt aangeworven met een arbeidsovereenkomst van 3 maanden stemrecht hebben bij die werkgever, maar iemand die daar even lang (of zelfs jaren langer!) werkt als interim zal geen stemrecht hebben. Die discriminatie in stemrecht is niet billijk en niet te rechtvaardigen.

  • Belangrijk
    Uitzendarbeid is van nature van tijdelijke aard. Een mogelijke stemrecht voor interims is voor het ABVV geen synoniem voor het aanvaarden en ‘betonneren’ van precaire situaties. De verschillende sectorale en bedrijfsakkoorden die hierover werden afgesloten, zijn hiervan een voorbeeld. Onze afgevaardigden nemen het lot van deze werknemers ter harte en waken erover dat de wetgeving wordt nageleefd, zodat deze werknemers zo snel mogelijk een vast contract aangeboden krijgen.

Argumenten voor stemrecht van interims in het bedrijf waar ze werken

Zinvoller

Uitzendkrachten hebben nu in theorie stemrecht bij hun uitzendkantoor, maar dat heeft uiteraard weinig zin: hun loon en arbeidsvoorwaarden worden door de regeling bij de gebruiker, het bedrijf waar ze werken bepaald, en niet bij het uitzendkantoor. De overlegorganen met de delegees zoals het comité preventie en de ondernemingsraad bij het bedrijf waar ze werken hebben daar inspraak over, niet de overlegorganen bij het uitzendkantoor. De uitzendkracht heeft er dus geen enkel belang bij te stemmen voor kandidaten van het uitzendkantoor, want die mensen kunnen zijn belangen niet verdedigen maar enkel die van het vast personeel van uitzendkantoren. Ook alles in verband met veiligheid en gezondheid op het werk valt trouwens onder de bevoegdheid van het comité preventie van het bedrijf waar de uitzendkracht werkt.

Logischer

De huidige situatie is niet consistent: uitzendkrachten tellen mee voor de drempel van 50 werknemers om sociale verkiezingen te organiseren binnen het bedrijf waar ze feitelijk werken, maar hun stem niet.

Rechtvaardig en billijk

Het is niet te rechtvaardig om interimmers als onmondige tweederangs werknemers te beschouwen alsof zij niets te zeggen hebben over hun arbeidsvoorwaarden. Te meer daar vaste werknemers met 3 maanden anciënniteit wel stemrecht hebben. Soms zijn uitzendkrachten al jarenlang (onwettig) aan de slag in hetzelfde bedrijf.

We zijn er van overtuigd dat uitzendkrachten stemrecht geven bij sociale verkiezingen billijk is, en kan bijdragen tot meer correcte samenstelling en aandacht vanuit de overlegorganen voor de belangen van deze werknemers en hun vlotte overgang naar vaste jobs.

Consequent

Ons voorstel wil uitzendkrachten die langer dan drie maanden bij een gebruiker aan het werk zijn stemrecht geven bij sociale verkiezingen. Ook voor vaste werknemers geldt de voorwaarde van drie maanden anciënniteit op verkiezingsdag.

We schatten dat ruim 16.000 werknemers zo stemrecht zouden krijgen. Hen stemrecht geven zou er ook voor zorgen dat werknemersvertegenwoordigers die zich inzetten voor interims ook door hen zouden kunnen worden gewaardeerd bij de verkiezingen.

Praktisch haalbaar

Het voorstel brengt geen nieuwe administratieve lasten met zich mee voor de ondernemingen, en het is regelen van het stemrecht van uitzendkrachten is juridisch weinig complex. Het volstaat om één kleine ingreep te doen in het wetsontwerp sociale verkiezingen.

Net als in de buurlanden

Ook in Nederland, Frankrijk en Duitsland geldt een regeling waarbij uitzendkrachten stemrecht hebben in het bedrijf waar ze werken. Sommige landen gaan zelfs verder en geven uitzendkrachten de mogelijkheid om verkozen te worden bij de gebruiker.