Terug

PB Europese Top van 24 en 25 maart: Voor een sociaal en solidair Europa, tegen een “soberheidspact”

Europese Top van 24 en 25 maart: Voor een sociaal en solidair Europa, tegen een "soberheidspact"

Op 4 maart mobiliseerde het ABVV tegen de loonstop en voor de versterking van de sociale bescherming bij ontslag.

 

De vakbond gaf ook uiting aan de grote ongerustheid van de werknemers over het in vraag stellen van de automatische loonindexering en het optrekken van de pensioenleeftijd tot op het Europees niveau.

 

Vandaag blijft deze bezorgdheid bestaan, bovendien dringt de tijd.

 

Het  Europa van rechts heeft haar visie op het « economisch bestuur » op de agenda van de Europese Top van 24 en 25 maart gezet. Dit Europa wil in ruil voor hulp aan de noodlijdende lidstaten drastische bezuinigingsmaatregelen opleggen, met sociale achteruitgang tot gevolg.

 

Het ABVV vindt het onaanvaardbaar dat men wil raken aan de solidariteit tussen personen binnen de lidstaten, onder het mom de solidariteit tussen de lidstaten te versterken: de werknemers gaan niet betalen om de financiële markten-  die de landen in het rood gebracht hebben - toe te laten hun “business as usual" verder te zetten.

 

Het plan van het Frans-Duitse duo bevatte het uithollen van de automatische loonindexering, het linken van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting en het opnemen (in de grondwet van de lidstaten) van een maximumplafond voor de overheidsschuld.

 

Het daarop volgend voorstel van Barroso-Van Rompuy bevat niets om ons gerust te stellen:

 • het denkt aan een soort wet van ’96 op Europees niveau. Hierdoor zal de loonkost per eenheid-product als indicator primeren bij  loonvorming, zonder waarborg voor het behoud van de index. Daarenboven worden de lonen weer eens met de vinger gewezen als enige factor van concurrentieverlies;
 • het viseert vooral de lonen in de openbare sector;
 • het voorziet in nog meer  “flexicurity" en minder sociale bescherming;
 • het gaat voorbij aan een daadwerkelijke harmonisatie van de vennootschapsbelasting met een minimumtarief om een einde te stellen aan de fiscale concurrentie;
 • het  bevestigt de verhoging van de pensioenleeftijd, rekening houdend met de levensverwachting  en de afbouw van de brugpensioenstelsels;
 • het wil een rem zetten op de overheidsschuld (maar met gevolgen voor de noodzakelijke overheidsinvesteringen in spoorweg- of andere infrastructuur).

 

Het ABVV is van mening dat de opbouw van een ander Europa dringend nodig is. Een Europa :

 • waar het economisch bestuur en het monetair beleid voorrang zouden geven aan duurzame groei, aan kwaliteitsvolle jobs, aan versterkte openbare diensten;
 • dat voorziet in: een harmonisatie  van de fiscaliteit (met name een correcte belasting op de winsten); een financiële transactietaks; een versterking van de spaarrichtlijn (om fiscale ontduiking beter te voorkomen); het opheffen van het bankgeheim;  overheidscontrole op de ratingagentschappen; de uitbouw van openbare banken; 
 • met een grotere begrotingsmarge, om de economie weer op gang te brengen via de uitgifte van euro-obligaties (Eurobonds);
 • dat voorziet in een regulering van de financiële markten, die de crisis veroorzaakt hebben;
 • met een sterkere solidariteit tussen de lidstaten.

 

Op 24 maart zullen de ABVV-militanten mee actie voeren met het Europees Vakverbond. Ze  zullen ze van 10u30 tot 14 uur de Wetstraat bezetten om uiting te geven aan hun verzet tegen een Europees model dat alleen aan winst belang hecht, dat opnieuw veel werknemers in de kou dreigt te zetten door de sociale ongelijkheden nog te versterken (zie pamflet).

 

Om 8 uur  zullen groepen ABVV militanten vertrekken van het Zuidstation, van de Albert II-laan, van het Meiserplein en het Montgomery rondpunt en dan naar de zetels van Electrabel-Suez,  de Nationale Bank van België en naar Business Europe te gaan. (plan)

 

Er wordt vanuit die vier verzamelplaatsen telkens een optocht gevormd naar deze drie “symbolische" adressen, waar telkens een korte toespraak wordt gehouden (bij Electrabel over het gebrek aan regulering van de prijzen voor energieproducten; bij de NBB over de verklaringen van de heer Trichet en het gebrek aan regulering van de financiële markten; bij Business Europe over de competitiviteit van de bedrijven, de loonmatiging en de aanvallen op onze sociale beschermingsstelsels).