Terug

PB Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

Europa 2020 moet ook sociaal en ecologisch

In april moet België aan Europa een nationaal hervormingsprogramma voorleggen in het kader van de nieuwe Europese middellangetermijnstrategie Europa 2020.
Dat moet in het bijzonder een concrete invulling geven aan de vijf (in feite acht) Europese kerndoelstellingen.
 

Tegen 2020 moet:

 • 75 % van de Europese bevolking werk hebben;
 • 3 % van het BBP worden geïnvesteerd in onderzoek, ontwikkeling en innovatie;
 • de Europese klimaat- en energiedoelstellingen (20/20/20) zijn gehaald:

  • 20 % (eventueel 30 %) minder broeikasgassen in vergelijking met 1990;
  • 20 % energiebesparing;
  • 20 % energie uit duurzame energiebronnen;
 • de onderwijsoutput zijn verbeterd:

  • minder dan 10 % voortijdige schoolverlaters;
  • minstens 40 % van de jongere generatie met een diploma hoger onderwijs;
 • het aantal mensen met risico op armoede of uitsluiting (114 miljoen in 2009) zijn gedaald met minstens 20 miljoen.

 

Het volstaat uiteraard niet om doelstellingen voor te houden als niet het beleid in stelling wordt gebracht om die doelstellingen te halen. Tegelijk begrijpen we dat een federale regering in lopende zaken weinig nieuwe hefbomen kan voorstellen. Dit mag evenwel geen beletsel zijn om niet reeds actief in Gewesten en Gemeenschappen invulling te geven aan een geloofwaardig beleid over de bijdrage die op dat niveau, maar zeker ook op het lokale niveau, kan worden geleverd. Zomin ontslaat het de federale overheid van de plicht om deze maand in overleg met Gewesten en Gemeenschappen duidelijke nationale doelstellingen vast te leggen.

 

Vakbonden, milieubeweging, Noord-Zuid-beweging en netwerken armoedebestrijding, willen daartoe samen een aantal signalen uitsturen aan de beleidsverantwoordelijken, op de diverse niveaus.