Terug

PB Demagogie en populistische slogans een gevaar voor de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers

Demagogie en populistische slogans een gevaar voor de werknemers en de sociale uitkeringstrekkers van dit land!

 

Na het Sociaal Pact van 1944 hebben de vakbonden actief meegewerkt aan het opbouwen van een samenleving die zorgt voor welzijn en voor noodzakelijke openbare diensten voor de hele bevolking. Dit is een van de redenen waarom de vakbonden vandaag hun zeg kunnen en willen doen wanneer er in het kader van de onderhandelingen over de Staatshervorming sprake is om de essentiële pijlers van dit model, nl. de sociale zekerheid en een herverdelende fiscaliteit, te hervormen.

Vandaag wordt onze welvaartsstaat vanuit meer dan één oogpunt bedreigd door de plannen voor de regionalisering van de personenbelasting.
Zolang er een federale Staat bestaat, is het volgens het ABVV een absolute noodzaak dat iedereen bijdraagt tot de financiering van de sociale zekerheid en van kwaliteitsvolle openbare diensten.
Als men de federale Staat een belangrijk deel van zijn financiële middelen ontneemt, dan kan dit het wantrouwen van de financiële markten over het vermogen van ons land om zijn openbare schuld af te betalen, opwekken. Bovendien dreigt er dan een verhoging van de rentevoeten met extra moeilijkheden om de financiële stabiliteit te verzekeren.

Tot slot zal een regionalisering van de personenbelasting niet zonder gevolgen blijven voor het nettoloon en zal zij aanleiding geven tot onaanvaardbare concurrentie tussen de werknemers. Hierdoor dreigt de verarming voor een hele groep werknemers met – naast het menselijke aspect – alle gevolgen voor het binnenlands verbruik en het economisch herstel. Bovendien zal een regionalisering van de personenbelasting ook nog leiden tot aanzienlijke en overbodige rompslomp.
Net zoals tal van werkgevers geen vragende partij zijn voor een regionalisering van de vennootschapsbelasting, is het ABVV van mening dat deze zal leiden tot een schadelijke concurrentie en bovendien de financiële stabiliteit van het land in gevaar zal brengen.