Terug

Actu De klimaattop van Durban: onze conclusies

De klimaattop van Durban: onze conclusies

Vakbond ABVV | De klimaattop van Durban: onze conclusies


De laatste rapporten van het IPCC over de klimaatverslechtering en de sociale, economische en ecologische gevolgen ervan zijn meer dan alarmerend. Nochtans blijken de politieke verantwoordelijken niet echt in te schatten hoe verpletterend hun verantwoordelijkheid wel is. Door steeds maar de beslissing over een juridisch afdwingbaar eindakkoord uit te stellen, schuift men steeds meer de last en de verantwoordelijkheid door naar de toekomstige generaties.

Europa heeft het begrepen. Getuige daarvan de allianties die het met de armste landen gesloten heeft. Europa neemt zijn verantwoordelijkheid en engagementen. Volgens sommigen gaan die niet ver genoeg, maar ze zijn wel reëel. Zo ging Europa in het verlengde van het protocol van Kyoto een verbintenis aan voor de 5 à 8 komende jaren.

Meer concreet zal het protocol Kyoto Bis betrekking hebben op slechts 15% van de wereldemissies, bij gebrek aan engagementen van de opkomende landen maar ook van geïndustrialiseerde landen, meer bepaald de USA, Canada, Japan en Rusland. Maar er komt wel een roadmap die in 2015 zou kunnen leiden tot een mondiaal afdwingbaar akkoord dat dan in 2020 in werking zou moeten treden.

Wat de financiering op lange termijn van het Groen Klimaatfonds betreft is er niet de minste vooruitgang. Dit fonds, een financieel instrument om de ontwikkelingslanden te helpen het hoofd te bieden aan de klimaatverandering, blijft een lege doos.

Voor het ABVV zijn de zaken duidelijk: er is een manifest gebrek aan ambitie op internationaal vlak om snel het probleem van de opwarming aan te pakken. Op die manier dreigen de sociale en ecologische gevolgen weldra onvermijdelijk te worden.