Terug

Actu De inzet van de klimaatconferentie 2011 in Durban

De inzet van de klimaatconferentie 2011 in Durban

Vakbond ABVV | Klimaatconferentie 2011 in Durban

Van 28 november tot 9 december 2011 vindt een nieuwe editie van de jaarlijkse VN-Klimaatconferentie plaats in Durban, Zuid-Afrika.
Aangezien het Protocol van Kyoto in 2012 verstrijkt, zijn de onderhandelingen van essentieel belang om een juridische leegte te vermijden en een wettelijk kader te hebben voor de noodzakelijke vermindering van de uitstoot van broeikasgas. De voorbereidende vergaderingen voorspellen echter weinig goeds voor het sluiten van een nieuw klimaatakkoord.

 

Op de vorige VN-Klimaatconferentie (Cancun, december 2010) werd het onderhandelingsproces (dat op apegapen lag na de mislukking van Kopenhagen) weliswaar gered, maar zeker niet het klimaat (weinig vooruitgang ten gronde).

De belangrijkste vakbondseis, een rechtvaardige transitie of overgang, werd toen wel gehoord en in het slotakkoord opgenomen.

Nu moet minstens vooruitgang geboekt worden over de uitvoering van de in Cancun overeengekomen mechanismen zoals:

 • Emission Gap: de onderhandelaars zijn het eens om het streefniveau voor de vermindering van de CO2-uitstoot op te trekken om het doel van een maximale temperatuurstijging van 2% te halen. Dit streefniveau en de verdeling onder de leden van de VN moet vastgelegd worden.
 • Het programma « Fast Start »: de Staten moeten de verbintenis aangaan onmiddellijk financiële hulp te bieden aan de ontwikkelingslanden zodat zij zo snel en zo doeltreffend mogelijk de strijd tegen de klimaatverandering kunnen voortzetten. Deze financiering moet bovenop de klassieke ontwikkelingshulp (0,7% van het BBP) komen.
 • Groen Fonds: er moeten financieringsregels vastgelegd worden om vanaf 2020 100 miljard euro vrij te maken voor het helpen van de armste landen in hun strijd tegen de klimaatverandering.
 • Monitoring: de procedures voor het meten van de broeikasgasuitstoot op wereldvlak en in het bijzonder in de ontwikkelingslanden moeten concreet uitgewerkt worden.

Syndicale eisen

In het vooruitzicht van de Conferentie van Durban hebben zowel het Internationaal Vakverbond (IVV) als het Europees Vakverbond (EVV) een aantal eisen en doelstellingen opgesteld. Het ABVV stelde deze mee op:

 • bepalingen over de rechtvaardige overgang (verworven op de Conferentie van Cancun in 2010), opnemen in een globaal, billijk, juridisch afdwingbaar en ambitieus akkoord
 • een juridisch vacuüm vermijden en dus een tweede periode van engagement voor het Protocol van Kyoto 
 • duidelijke doelstellingen voor de vermindering van uitstoot de opkomende landen 
 • de uitstoot verminderen met minstens 25 tot 40% tegen 2020 (op basis van het niveau van 1990) en van 80 tot 95% tegen 2050 om de vermijden dat de temperatuur tegen 2100 met 2°C stijgt.
 • een nieuw onderzoek van de situatie voorzien in 2015, wanneer het volgende rapport van het Intergouvernementeel Panel Klimaatverandering verschijnt.
 • de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een belangrijker rol toewijzen in de VN-klimaatonderhandelingen. 
 • de principes van de rechtvaardige transitie effectief toepassen 

Ook de wetenschappelijke wereld bevestigt: we moeten de klimaatopwarming beperken tot maximaal 2° C om de impact op onze samenleving de komende decennia te beperken (zoals bepaald op de klimaattop te Kopenhagen in 2009). Zonder bindend akkoord zal dit bijna onmogelijk zijn.

Een ABVV-delegatie zal in Durban de onderhandelaars overtuigen deze doelstellingen mee op te nemen in een nieuw klimaatakkoord.