Terug

Corona tijdelijk werkloos

Tijdelijk werkloos door corona: nieuwe regeling vanaf 1 september

Je bent of je wordt door je werkgever tijdelijk werkloos gesteld omwille van de coronacrisis. Wat moet je doen?

Het versnelde en vereenvoudigde systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is voor de meeste werknemers verlengd tot het einde van dit jaar. In januari moet een volgende regering beslissen of het systeem ook in 2021 blijft bestaan. Maar de overgangsregeling is ingewikkeld en staat nog niet volledig op punt. We beperken ons hier tot de vaststaande basisinformatie. Dit artikel wordt stelselmatig aangevuld en geactualiseerd. Laatste update 15 september. 

Belangrijk: ABVV-leden die al tijdelijk werkloos waren en iets moeten doen (aanvraag indienen, dossier vervolledigen, …) zullen door de ABVV-diensten werkloosheid gecontacteerd worden. 

Twee systemen

Vanaf 1 september tot 31 december 2020 bestaan er twee systemen. 

1. Bedrijven die ‘bijzonder zwaar’ getroffen worden door de coronacrisis kunnen tot eind dit jaar gebruik blijven maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona. Zij moeten aantonen dat in het tweede kwartaal (april-mei-juni 2020) 20 procent van het totaal aangegeven aantal arbeidsdagen dagen tijdelijke werkloosheid (overmacht door corona of economische werkloosheid) waren. 
De werkgevers moeten die aangifte doen en voor de werknemers uit die bedrijven blijft de huidige regeling tot het einde van het jaar van toepassing. Die werknemers moeten geen bijkomende formaliteiten vervullen.
 
2. Er zijn ook sectoren die erkend werden als “bijzonder zwaar getroffen”. De werkgever moet niets doen voor de sector van de taxi’s, de audiovisuele sector, het hotelbedrijf, de vermakelijkheidsbedrijven, de socio-culturele sectot, de sector van de toeristische attracties. Deze worden automatisch erkend. 
Voor onderstaande sectoren moet de werkgever een aangifte doen bij de RVA en het geldt enkel voor bepaalde activiteiten (dus niet voor alle werknemers uit het paritair comité).
 

100 Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

109 Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

111 Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

126 Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking

Beperkt tot het verhuren en het plaatsen van materieel voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden; het vervaardigen, het verhuren en het plaatsen van stands, decors, tribunes; het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook; het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen

139 Paritair Comité voor de binnenscheepvaart

Beperkt tot de pleziervaart voor toeristische doeleinden

140.01 Paritair Subcomité voor de autobussen en autocars

Beperkt tot touringcars

140.04 Paritair Subcomité voor de grondafhandeling op luchthavens

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

149.01 Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie

Beperkt tot het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen

200 Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

 

Beperkt tot activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen en kermissen en tot de reisbureaus

209 Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid

Beperkt tot de activiteiten van de vliegtuigbouw en het onderhoud en de reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen

215 Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf

Beperkt tot het verhuren en plaatsen van tenten

226 Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

314 Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen

Beperkt tot de exploitatie van jacuzzi’s, stoomcabines en hammams

315 Paritair Comité voor de handelsluchtvaart

Beperkt tot activiteiten die verband houden met het luchtvervoer van personen

 
Als er een erkenning is blijven de huidige regels van toepassing tot het einde van dit jaar. En de werknemers moet geen bijkomende formaliteiten vervullen. 
 
3. Andere bedrijven kunnen gebruik maken van de klassieke systemen van tijdelijke werkloosheid die al bestonden voor de coronacrisis: ‘tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht’ en ‘tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen’. Elk systeem heeft eigen criteria en formaliteiten die ook kunnen afwijken van de regeling voor de coronacrisis.
Belangrijk is dat voor deze groep de “normale” regels terug van toepassing worden. Je moet dus een controlekaart gebruiken (die je krijgt van je werkgever) en deze op het einde van de maand bij de werkloosheidsdienst van het ABVV binnen brengen. Vul die controlekaart correct in want controles door de RVA zijn mogelijk. Ook de normale regels van de cumul zijn van toepassing (bij bijberoep bijvoorbeeld, of als je een pensioen geniet).

Wat moet ik doen?

Goed om weten 
  • Het is je werkgever die jou op een vorm van tijdelijke werkloosheid zet.
    Je werkgever weet dus over welk systeem het gaat. Het is ook je werkgever die de aangifte doet en de procedure in gang zet.
  • Geen inschrijvingsplicht, geen sancties, vrijblijvend aanbod 
    Door het wegvallen van een aantal corona-uitzonderingsregels, dreigden sommige groepen tijdelijk werklozen extra verplichtingen opgelegd te krijgen, zoals een inschrijvingsplicht bij de VDAB, Actiris (of Forem of ADG), mét eventuele bijhorende sancties. Na aandringen van het ABVV is die inschrijvingsplicht voor alle tijdelijk werklozen van de baan. Je moet je dus niet inschrijven. De VDAB, in Brussel Actiris, in Wallonië Forem en in de Duitstalige Gemeenschap ADG, kunnen je wel een vrijblijvend aanbod geven van opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Je mag hier op ingaan en je zo op een voordelige manier bijscholen of advies krijgen, maar dit is niet verplicht.

Ik heb recent uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV en ik val onder de regeling van 'bijzonder zwaar getroffen' bedrijf of sector.

Voor jou blijft dezelfde regeling van toepassing als deze die gold tot augustus. Je moet dus normaal zelf niets doen (tenzij je voor september nog niet werkloos was; zie hieronder). De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie van de RVA. Je hoeft geen controlekaart in te vullen en je uitkeringsbedrag blijft hetzelfde als voorheen. Je blijft de extra toeslag van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid (voltijds) ontvangen. Ook de soepelere regeling voor bijverdienen en cumul met pensioen blijft geldig.

Ik heb recent uitkeringen tijdelijke werkloosheid ontvangen via het ABVV en vanaf 1 september val ik niet onder de regeling ‘bijzonder zwaar getroffen’ bedrijf of sector.

Je werkgever deelt de vorm van tijdelijke werkloosheid (omwille van overmacht of omwille van economische redenen) mee aan de RVA. De ABVV-werkloosheidsdienst ontvangt deze informatie, gaat na of je formaliteiten moet vervullen en neemt indien nodig contact op met jou.

Je werkgever moet je een controlekaart bezorgen (uiterlijk de eerste dag dat je effectief werkloos bent) die je altijd bij moet hebben en invullen. Op het einde van elke maand bezorg je ons die kaart via de post of steek je ze in een brievenbus van een ABVV-werkloosheidskantoor. Wij moeten de kaart zelf ontvangen, een scan of foto wordt niet aanvaard. Het bedrag van je werkloosheidsuitkering verandert niet maar je zal geen recht meer hebben op de bijzondere toeslag van 5,63 euro per dag (voltijds). De ‘gewone’ regels om werkloosheidsuitkeringen te cumuleren met andere inkomsten en met een bijberoep gelden opnieuw (tot augustus waren er afwijkende regels). Info vind je in dit infoblad.

Ik heb nog geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid via het ABVV ontvangen of het is al langer dan drie jaar geleden.

Je werkgever moet aangifte doen en jij moet een aanvraag indienen bij het ABVV. Je doet dit eenvoudig online op www.tijdelijkwerkloos.be. Ben je nog geen ABVV-lid dan brengen we dit ineens in orde. Je hoeft dit maar één keer te doen, zodra we je aanvraag via tijdelijkwerkloos.be hebben ontvangen, maken wij je dossier op en bezorgen je we per post enkele documenten die jij moet vervolledigen. Je werkgever moet je een controlekaart bezorgen (uiterlijk de eerste dag dat je effectief werkloos bent) die je altijd bij moet hebben en invullen. Op het einde van elke maand bezorg je ons die kaart via de post of steek je ze in een brievenbus van een ABVV-werkloosheidskantoor. Wij moeten de kaart zelf ontvangen, een scan of foto wordt niet aanvaard. De regels om werkloosheidsuitkeringen te te cumuleren met andere inkomsten en met een bijberoep gelden opnieuw (tot augustus waren er afwijkende regels). Info vind je in dit infoblad.

Hoeveel bedraagt mijn uitkering?

Je ontvangt 70%* van je loon ongeacht je gezinstoestand. Het bruto-maximumloon waarop dit bedrag wordt berekend is 2.754,76 euro. Verdien je meer, dan zal je uitkering toch berekend worden op dit begrensd loon.

*uitzondering: voor havenarbeiders bedraagt dit 65%.

De minimumuitkering is 55,59 euro/dag wat neerkomt op 1445,34 euro bruto per maand.

Op deze uitkering wordt 15% voorheffing ingehouden. Dit zorgt ervoor dat je netto iets meer overhoudt.  

Valt je bedrijf onder de regelgeving van ‘bijzonder zwaar getroffen’ bedrijf of sector? Dan wordt een toeslag betaald van 5,63 euro per dag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit t.e.m. 31 december 2020. Het ABVV betaalt dit bedrag samen met je uitkering.

Sommige sectoren kunnen hogere aanvullingen voorzien. Slechts 1 op de 10 werkgevers doet dit, maar het kan interessant zijn dit te checken bij je delegee.

Let op! Staar je niet blind op het nettobedrag dat je nu ontvangt. De eindafrekening volgt pas volgend jaar, in 2021, met de belastingen die worden berekend op al je inkomsten van 2020. Meer info op deze pagina op de website van de FOD Financiën.
 

Goed om weten:

  • Als je dossier in orde is, kunnen wij betalen. Dat gebeurt steeds aan het begin van elke maand.
  • Je hoeft niet elke maand een nieuwe aanvraag tijdelijke werkloosheid in te dienen bij het ABVV. Alleen wanneer je van werkgever verandert, of overstapt naar een andere tewerkstellingsbreuk (bijv. van voltijds naar deeltijds), of wanneer je adres of je rekeningnummer wijzigt, moet je ons verwittigen.
  • Enkel wanneer je werkgever doorgeeft welke dagen je tijdelijk werkloos bent, kan je uitkering berekend worden. Van zodra je werkgever weet om welke dagen het gaat, moet hij dit doorgeven in wat de ‘aangifte sociaal risico’ heet. Hij hoeft helemaal niet te wachten tot het einde van de maand om dat te doen want dit kan het uitbetalen doen opstroppen. Spreek hem hierover aan, of licht je delegee in.