Terug

Budget gezondheidszorg regering op verkeerde pad

Budget gezondheidszorg: de regering blijft op het verkeerde pad

De algemene raad van het RIZIV, Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, heeft zich deze maandag 9 oktober uitgesproken over een globaal voorstel over de begroting 2018 voor gezondheidszorg.

Het ABVV heeft zich gekant tegen het voorstel omdat deze begroting in 2018 een besparing oplegt van 238 miljoen euro, voortvloeiend uit verschillende beslissingen van de federale regering: een groeinorm beperkt tot 1,5%, bijkomende structurele blokkeringen, het akkoord gesloten met de farmaceutische industrie, …

Deze besparingsmaatregelen worden nu opgelegd, terwijl reeds vroeger besliste ingrepen van de regering-Michel al een onderfinanciering van de gezondheidszorg betekenen. Het gaat al om 1 miljard euro netto besparingen die sinds 2015 zijn opgelegd, én een groeinorm die beperkt wordt tot 1,5%, terwijl het Planbureau meent dat volgens de normale evolutie bij gelijk beleid de uitgaven met 2,2% per jaar zouden stijgen.

Deze opgelegde besparingsmaatregelen hebben directe gevolgen voor de patiënten (derdebetalersregeling voor specialisten, verhoging van de maximumfactuur, …), maar ook indirecte gevolgen (het opzeggen van tariefafspraken tussen artsen, supplementen bij poliklinische zorg, …). Ook de gevolgen voor het personeel uit de gezondheidszorg worden sterk voelbaar en die kunnen we niet aanvaarden!

Er zijn immers alternatieven.

Indien er geen besparingen opgelegd zouden worden bovenop de beperking van de groeinorm tot 1,5%, en indien het akkoord met de farmaceutische industrie volledig zou gerespecteerd worden, dan zou er meer dan 100 miljoen euro vrijkomen voor 2018. Dit bedrag zou gebruikt kunnen worden voor nieuwe positieve maatregelen in verschillende sectoren om voor iedereen de toegang tot kwaliteitsvolle zorg te verbeteren.

Fundamenteler menen we dat de regering-Michel op het verkeerde pad blijft door in de gezondheidzorg besparingen op te leggen terwijl de behoeften toenemen, in plaats van echte oplossingen te zoeken met het oog op financieringsmiddelen voor een efficiënte gezondheidszorg die inspeelt op de behoeften van de bevolking.

Daarom kon het ABVV de voorgestelde begroting 2018 niet goedkeuren, ondanks de pragmatische voorstellen van het verzekeringscomité binnen het keurslijf opgelegd door de federale regering.