Terug

Actu Blog: klimaatconferentie in Durban

Blog: klimaatconferentie in Durban

Vakbond ABVV | Verslag van de klimaatconferentie in Durban

Op maandag 5 december ging de tweede week van de klimaatonderhandelingen van start. Het is de week waarin de top van de politieke wereld afzakt naar Durban om beslissingen te nemen die de globale opwarming onder de 2°C moet houden.

Volgens UNEP (United Nations Environment Programma) is dit mogelijk met de huidige technologie en tegen een haalbare prijs.

Best een haalbare kaart dus. Het is dus afwachten wat de ministers met deze positieve bevindingen aanvangen en wat het eindresultaat is van deze klimaattop.

Een delegatie van het ABVV brengt zowat dagelijks verslag uit van de werkzaamheden in Durban: 

 

2 december - Durban, week 1

 

De eerste week van de onderhandelingen is traditioneel een heel technische bedoening: experten en techniekers van de verschillende leden of groeperingen van de VN komen samen en bereiden de besprekingen voor. In week 2 van de conferentie onderhandelen de politieke verantwoordelijken op basis van deze voorbereidingen. 

Wat kunnen we verwachten van deze conferentie:

  • de erkenning van het feit dat we sterker moeten knippen in de toegelaten CO2 emissies (om temperatuur met niet meer dan 2 graden te zien stijgen zoals vastgelegd in het akkoord van Kopenhagen)
  • daadwerkelijke en concrete engagementen mbt. "fast start" en "green fund" 
  • een akkoord over een stappenplan dat moet leiden tot een nieuw Kyoto-protocol, ten allerlaatste tegen 2015.

 

 Lees meer over de inzet van de onderhandelingen

 

Met 250 deelnemers uit alle windstreken van de wereld is de syndicale wereld goed vertegenwoordigd. We zijn hier aanwezig om er op toe te zien dat de bepalingen over de rechtvaardige overgang (verworven op de Conferentie van Cancun in 2010) opgenomen worden in het akkoord, en er voor te ijveren dat de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) een belangrijker rol toegewezen krijgt in de VN-klimaatonderhandelingen, en om de financieringskwestie (financiering toe te wijzen aan de vorming van de werknemers) mee te bepleiten.

Om de betrokkenheid van de vakbondswereld in de klimaatdiscussie te verstevigen en te benadrukken, organiseert het Internationaal Vakverbond naast de onderhandelingen uiteenlopende seminaries en vormingen in het paviljoen van de wereld.

Het ABVV organiseert met het Europees Vakverbond een atelier over de energetische efficiëntie en de rol van het sociaal overleg.
 

 

3 december - De vakbonden laten hun stem horen !

Zaterdagochtend, een kleurrijke optocht van ondermeer vakbonden, lokale gemeenschappen, jongeren, NGO's kleurt de straten van Durban. Het ABVV en het IVV zijn uiteraard ook van de partij. 

Twee boodschappen domineren de manifestatie : de noodzaak een globaal ambitieus en bindend klimaatakkoord af te sluiten, en het in vraag stellen van het het kapitalistisch systeem gebaseerd op winstbejag.

 

 

Vakbond ABVV | Optocht klimaatmanifestatie Durban, 3 december 2011

 

5 december - Rechtvaardige transitie in gevaar ?

Nu de eerste week van de (technische) onderhandelingen er op zit, zijn ook de eerste resultaten beschikbaar, namelijk de teksten die aan de politiekers overhandigd worden voor verdere onderhandelingen. De voornaamste eis van de syndicale wereld -een rechtvaardige transitie- is opgenomen in deze teksten. Maar een toevoeging aan de tekst ondermijnt de draagwijdte ervan aanzienlijk: de rechtvaardige transitie moet in overeenstemming zijn met de prioriteiten van de Staten. Hetgeen er op neerkomt dat de nationale strategie primeert op de wijze waarop de transitie moet tot stand komen.

Het IVV organiseerde van haar kant een vergadering om een balans op te maken van de eerste week van de onderhandelingen en op basis daarvan haar strategie voor de komende week te bepalen. Sharan Burrow, algemeen secretaris van IVV zat deze meeting voor.

 

Op strategisch vlak is één ding alvast zeker: we moeten alert blijven en blijven lobbyen om de poltiekers te overtuigen een sociale dimensie in de teksten op te nemen. Onze vraag naar een belasting op financiële transacties die de rechtvaardige transitie mee financiert blijft actueel.

 

We vernemen ook dat de volgende klimaatconferentie (ondertussen al de COP18) in Qatar zal georganiseerd worden, een land bij uitstek waar mensen- en sociale rechten met de voeten getreden worden. Een land ook waar de vrijheid van meningsuiting en syndicale vrijheid onbestaande zijn.

Het EVV organiseerde een seminarie over de energie-effieciëntie in Europa. Luc Voets, directeur van de studiedienst van het ABVV lichhte het belgische sociaal model toe als instrument voor de verbetering van de energie-efficiëntie.

Hij sprak er ondermeer over enkele zeer concrete maatregelen zoals de oprichting van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) en de Alliantie werkgelegenheid-milieu.


 

6 december - Democratie van het volk of democratie van het geld 

Ban Ki-moon, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, roept de Staten in zijn toespraak op om zich te engageren tot een nieuw protocol van Kyoto. Hij stelt -terecht- dat de planeet en de mensheid er recht op hebben. We hopen, maar vragen ons af of hij zal gehoord worden ?

De realiteit -die al te vaak door economische belangen gedomineerd wordt- lijkt immers heel wat anders. Het voorstel om een wettelijk bindend akkoord af te sluiten wordt door sommige landen niet nodig bevonden, zij stellen -met de hand op het hart- dat een voluntaristisch akkoord even doeltreffend zal zijn.

Maar heeft de financieel-economische crisis niet aangetoond dat de markten zichzelf toch niet zo goed reguleren? Alleen een nieuw afdwingbaar akkoord kan concrete en meetbare resultaten opleveren.

 

7 december – Waar gaan we naartoe?

De voortzetting van het protocol van Kyoto is een centrale zorg, net als de financieringskwestie, het streven naar een gemeenschappelijke visie op de strijd tegen de klimaatverandering of nog het opdrijven van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen.

De Europese Unie kondigde aan dat zij klaar is voor een tweede verbintenissenperiode. Zij riep op tot het opstellen van een roadmap voor de goedkeuring van een volledig, juridisch afdwingbaar internationaal kader.

Andere ontwikkelde landen nemen een andere houding aan. En tal van waarnemers veroordelen de betrekkelijk zware druk om de ambities van de Conferentie neerwaarts bij te stellen. Deze druk gaat uit van landen die bekend staan om hun geringe belangstelling voor de strijd tegen de klimaatverandering zoals de USA en Canada, die nu gevolgd worden door Japan of nog Australië.

 

8 december – voor een innoverende financiering

Wat de financiering betreft is het voor de vakbondsdelegatie van essentieel belang dat innoverende financieringsmiddelen vrijgemaakt en in Durban goedgekeurd worden, waaronder een taks op financiële transacties. De opbrengst van een dergelijke taks zou voor de nodige middelen kunnen zorgen om maatregelen te nemen voor de aanpassing aan de klimaatverandering, o.m. ten voordele van de werknemers. Dit is in elk geval het standpunt dat de vakbonden en organisaties zoals het WWF en Oxfam verdedigen.

Op het vlak van de onderhandelingen is het Canada met zijn ultraconservatieve regering dat de discussie het meest afremt. Als voorstander van 'hydraulic facturing', een zeer vervuilende activiteit, heeft Canada aangekondigd dat het zich op 23 december aanstaande uit het Protocol van Kyoto zal terugtrekken.


9 december – Wachten op … De laatste dag.

De sfeer is zwaar en gespannen. Gaan we naar een akkoord of stevenen we af op een mislukking? In dit stadium onmogelijk te zeggen. Er wacht nog een lange dag van onderhandelingen. Het is alvast duidelijk dat er in Durban geen globaal afdwingbaar akkoord komt, maar dat wisten we al van bij onze aankomst …

De grote onbekende blijft nog steeds de wettelijke vorm en het vervolg dat aan het Protocol van Kyoto gegeven zal worden. Er liggen diverse opties op tafel met een verschillende timing: principieel akkoord, bekrachtiging volgend jaar, amendering van het protocol, nieuw instrument vanaf 2020…