Terug

PB Belastend werk en werkbaar werk eindelijk op agenda Nationaal Pensioencomité

Belastend werk en werkbaar werk eindelijk op agenda Nationaal Pensioencomité

De voorstellen van het ABVV


Al maanden vraagt het ABVV dat belastend werk en werkbaar werk op de agenda van het Pensioencomité zouden komen. Uiteindelijk zal op 18 januari deze uiterst belangrijke materie binnen het comité worden behandeld. Het werd voor het ABVV ook hoog tijd dat we garanties kregen dat werknemers met een zwaar beroep en een lange loopbaan, vervroegd konden blijven uittreden.

 

Echter, als men de reële situatie van de werknemers echt wil veranderen, dan moet belastend werk over de hele loopbaan beschouwd worden en dient er bovendien een preventieve aanpak uitgewerkt te worden.

 

Een recente studie van Securex (2015) toont onomwonden aan hoe dringend een sluitende aanpak van de problematiek is. De studie wijst uit dat 64% van de werknemers lijdt onder stress. Dit is 18,5% meer dan in 2010. Bovendien geeft 97% van werknemers met stress aan dat die stress schadelijk is voor de gezondheid en 1 werknemer op 10 zegt te kampen met burn-out (9,2%). Alle ondervraagde werknemers verklaren dat de werkdruk in de afgelopen jaren fors is toegenomen (+8%).

De enquête Modern Times van het ABVV (2014) kwam tot dezelfde alarmerende vaststellingen.

 

Het ABVV heeft samen met arbeidsgeneesheren en arbeidsdeskundigen concrete voorstellen uitgewerkt die we aan het Pensioencomité zullen voorleggen:

  • werkbaar werk moet vanaf de start van de loopbaan gegarandeerd worden;
  • meer preventie op de werkvloer; 
  • op basis van objectieve en meetbare criteria belastend werk beoordelen; 
  • meer investeren in opleiding en vorming;
  • een kwalitatieve en kwantitatieve versterking van de preventiediensten;
  • aandacht voor de genderdimensie;
  • en een responsabilisering van werkgevers met sancties wanneer wettelijke verplichtingen niet worden nagekomen;

 

Als men de situatie van de werknemers wil verbeteren en werkbaar werk wil garanderen, dan moet dringend onze verhouding tot werk herdacht worden. Door de arbeidsorganisatie aan te passen aan oudere werknemers, door vervroegde uittredingsmogelijkheden, door een betere combinatie van privé- en beroepsleven. En ten slotte door een herverdeling van het werk d.m.v. collectieve werktijdverkorting met behoud van loon en compenserende aanwervingen.