Terug

PB Behherscomité RVA Werkgevers in zetel, werknemers de klos

Werkgevers in zetel, werknemers de klos

Beheerscomité RVA

Werkgevers in zetel door onevenwichtig regeerakkoord.

Werknemers, jong en oud, zijn de klos.

 

In het beheerscomité van de RVA kwam er geen unaniem advies van werkgevers en werknemers over de regeringsmaatregelen rond tijdkrediet, inschakelingsuitkeringen, landingsbanen, beschikbaarheid van werklozen en SWT.

 

Regering en werkgevers gaven vrijwel geen besprekingsruimte. Bovendien koppelden de werkgevers dit dossier nog eens aan bijkomende tegemoetkomingen in het dossier arbeiders-bedienden. De regering stuurde enkele overgangsmaatregelen lichtjes bij, maar dit verandert niets ten gronde.

 

Dit scenario was geheel voorspelbaar. Werkgevers zitten door het onevenwichtig regeerakkoord in een zeer comfortabele onderhandelingspositie. Dat weten ze maar al te goed en laten ze duidelijk voelen.

 

Door brutaal en op korte termijn in te grijpen in bestaande afspraken en lopende cao’s rond tijdkrediet, landingsbanen, SWT en beschikbaarheid van oudere werklozen, zorgde de regering bovendien voor chaos op het terrein.

 

Heel veel werknemers en werkgevers zien hun plannen op zeer korte termijn doorkruist. Die rechtsonzekerheid komt heel hard aan op de werkvloer.

 

Concreet betekent dit:

 • Tienduizend schoolverlaters beneden 21 jaar zonder minimumdiploma (meestal jongeren uit kansarme gezinnen) krijgen geen recht meer op een inschakelingsuitkering. Dit bovenop de uitsluiting van de jongeren die de vorige tripartite regering besliste. Hen wacht het OCMW. Hoe men deze jongeren hiermee aan een baan helpt, is een raadsel.
   
 • Duizenden onvrijwillig deeltijdse werknemers verliezen tot de helft van hun inkomensgarantieuitkering. Hierdoor verliezen vooral vrouwen in lage loonsectoren zoals distributie, schoonmaak en dienstencheques tot een kwart van hun inkomen.
   
 • Duizenden tijdelijk werklozen krijgen nog slechts een uitkering op basis van 65 % i.p.v. 70% van het loon. Bijna 10% inkomensverlies.
   
 • De kansen om het even rustiger aan te doen worden afgebouwd : tijdskrediet zonder motief wordt afgeschaft, een landingsbaan wordt onmogelijk voor 60 jaar.
 • De leeftijd voor SWT gaat met vier jaar omhoog. Mensen in zware beroepen worden evenmin gespaard: voor een werknemer in vierploegenstelsel, nacht of bouw, of met een zeer lange loopbaan gaat de leeftijd van 56 naar 60 jaar. Over werkbaar werk horen we geen woord.
   
 • Oudere werknemers die voor de SWT-leeftijd ontslagen worden hebben dubbele pech. Geen SWT en dicht bij de armoede door de afschaffing van de anciënniteitstoeslag.
 • Mensen moeten tot hun 65 beschikbaar zijn voor een arbeidsmarkt waar ze niet welkom zijn en waar geen jobs zijn.
 • En dit alles vrijwel zonder overgangsmaatregelen.

 

De maatregelen van Michel I zullen de armoede van jongere en oudere werknemers sterk doen toenemen. Werkbaar werk komt nog meer onder druk. Zonder dat dit één bijkomende job creëert.