Terug

20.000 keer bedankt!

20.000 keer bedankt!

Jullie waren geweldig op onze grote nationale manifestatie voor een sterke sociale zekerheid. Merci!

Onze sociale zekerheid is een fantastisch systeem. We hebben een plan om onze sociale zekerheid te verankeren, verbeteren en verdiepen, en zo veilig te stellen voor komende generaties.

Verankeren

Wij gaan voor een stabiele financiering van onze sociale zekerheid. Daar worden wij allemaal beter van. Letterlijk en figuurlijk. Daarom moeten de duizend-en-één vrijstellingen van bijdragen, die vooral werkgevers ten goede komen, beperkt worden. Maar we moeten ook het systeem van bijdragen herbekijken opdat ook andere inkomsten (dividenden, meerwaarden op effecten, huurgelden) zouden bijdragen. Het is een kwestie van een eerlijke en rechtvaardige fiscaliteit. Want op de vraag ‘Wie gaat dit betalen?’ antwoorden wij volmondig: de sterkste schouders, de zwaarste lasten. Voor iedereen, door iedereen.

Verdiepen

Alle actieve werknemers dragen bij aan de sociale zekerheid: allen voor één, één voor allen. Dat is de essentie van solidariteit. Zonder sociale zekerheid en belastingen zou 40 procent van de bevolking een risico op armoede lopen. Daarom stellen wij o.a.

1) dat de sociale minimumuitkeringen best opgetrokken worden tot boven de armoedegrens;

2) dat ze welvaartsvast moeten zijn door automatische indexering;

3) dat sociale rechten gaandeweg geïndividualiseerd moeten worden. Zo worden de verschillen naargelang gezinshoofd, alleenstaanden of samenwonenden weggewerkt.

Verbeteren

Een goed systeem zoals onze sociale zekerheid kan altijd nog beter. Het moet meer zijn dan een vangnet tegen armoede. Onze gezondheidszorg moet goed en voor iedereen toegankelijk zijn. Het moet gedaan zijn met hierop te besparen om de begrotingsputten te vullen.

Werkloosheidsuitkeringen moeten voldoende hoog zijn om waardig te leven. De beperking van de uitkeringen in de tijd is voor ons geen optie, want dat duwt een pak mensen in de armoede en lost niets op. De landingsbanen moeten versterkt worden opdat oudere werknemers het wat rustiger aan kunnen doen.

De Belgische pensioenen moeten opgewaardeerd worden, want vandaag behoren ze tot de laagste in Europa. Wij zeggen volmondig ja aan een wettelijke pensioenleeftijd op 65! Ja aan een pensioen gelijk aan 75% van het gemiddeld loon (in plaats van 60%) en een minimumpensioen van 1.500 euro netto! Ja, dat niet-gewerkte periodes, zoals ziekte en werkloosheid, volledig meetellen, dat het berekeningsplafond herzien wordt en dat de pensioenen automatisch stijgen met de prijzen.

Daarom kwamen wij 28 januari samen op straat. Onze sociale zekerheid beschermt ons. Wij beschermen onze sociale zekerheid.