Bereken je nettoloon

Je loon is de financiële vergoeding die je ontvangt van je werkgever in ruil voor je geleverde prestaties. Op je loonbriefje staat echter altijd een bruto- en een nettoloon.
 

  • Het brutoloon is je loon zonder enige aftrek voor de belastingen of de sociale zekerheid, maar het is niet wat je werkgever voor jou betaalt. Hij betaalt bovenop het brutoloon ook nog de werkgeversbijdrage voor de sociale zekerheid (en soms ook nog andere extra’s). Het is belangrijk dat je het totale bedrag van je loon kent. Dit bedrag heeft immers invloed op de opzeggingstermijn, de opzeggingsvergoeding, het gewaarborgd loon, de werkloosheidsuitkeringen, de vergoedingen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten, ...
     
  • Het nettoloon is het bedrag dat op je bankrekening terecht komt.
     

Wist je dat werknemers in de privésector en contractuelen in de overheidssector met een maandelijks loon lager dan een bepaald bedrag sinds januari 2005 minder sociale bijdragen betalen?
Dit principe kreeg de naam ‘Werkbonus’ en kwam (mede) dankzij het ABVV tot stand. De werkbonus garandeert dat werknemers met een laag loon toch een netto-inkomen ontvangen dat hoger is dan wat ze als werkloze zouden krijgen, zonder daarbij evenwel het brutoloon te verhogen.


Met deze module kan je eenvoudig je nettoloon berekenen (voor lonen van 2016). De berekening is beperkt tot de gegevens die je hier kan invullen. Het ABVV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele verschillen met de definitieve berekening van je werkgever.

 

NIEUW: De berekeningsmodule is aangepast aan de nieuwe verminderingen en gewijzigde barema's van de bedrijfsvoorheffing 

Nettoloon calculator
Berekening voor de maand:   bijv. 012016 voor januari 2016
Het veld Berekening voor de maand moet cijfers bevatten (bvb. 012016)
Het veld Berekening voor de maand moet verschillen van 0 (bvb. 012016)
Het veld Berekening voor de maand moet groter dan of gelijk zijn aan 012016
Statuut:
Arbeider Bediende
Je moet aanduiden of je arbeider of bediende bent
Arbeidsduur:
Voltijds
Voltijds,
       MAAR ik heb niet voor alle werkdagen van de maand loon ontvangen
Ik kreeg bijvoorbeeld één of enkele dagen een werkloosheidsuitkering, een ziekteuitkering, ...
dagen met loon/maand, ivm max. werkdagen/mnd.

Deeltijds:
uren gepresteerd als deeltijds tov, uren voltijds.
"uren gepresteerd" zijn ALLE uren waarvoor je betaald bent, dus ook arbeidsduurvermindering, recuperatie en door de werkgever betaalde vakantie.
"uren voltijds" is het maximaal aantal uren van een voltijdse werknemer.
Je moet je arbeidsduur aanduiden
Het veld uren of dagen moet een cijfer bevatten
Het veld uren of dagen moet verschillen van 0
Het veld uur/week moet tussen 1 en 38 liggen
Het veld uren voltijds moet groter zijn dan het veld UREN GEPRESTEERD
Het veld dagen moet tussen 1 en 26 liggen
Het veld maximaal aantal werkdagen per maand moet groter zijn dan het veld dagen met loon/maand
Gezinssituatie:
alleenstaand gehuwd (1 inkomen) gehuwd (2 inkomens)
"alleenstaand" of samenwonenden die niet gehuwd zijn of geen wettelijk samenlevingscontract afgesloten hebben.
"gehuwd" of samenwonenden die een samenlevingscontract afgesloten hebben.
Je moet je gezinssituatie aanduiden
Extra vermindering van de bedrijfsvoorheffing:
 
ik ben gedomicilieerd in een gemeente van het Vlaams Gewest.
ik ben andersvalide
ik heb kind(eren) ten laste waarvan andersvalide
kind(eren)
Het aantal kinderen ten laste moet een cijfer zijn
Kinderen ten laste gelijk aan 0 !
Het aantal andersvalide kinderen moet een cijfer zijn
Het aantal andersvalide kinderen moet groter zijn dan 0 !
Aantal andersvalide kinderen kan niet groter zijn dan aantal KINDEREN
Strijdigheid tussen gezinssituatie en vermindering voor alleenstaande
Brutoloon: (A)
Je brutoloon moet een cijfer zijn
Je brutoloon moet verschillen van 0
Je brutoloon moet tussen 0 en 7.500€ liggen

Persoonlijke sociale bijdrage: (B)
Werkbonus voor lage lonen: (C)
Bruto belastbaar loon: (E=A-B+C)
Bedrijfsvoorheffing: (F)
Vermindering van de bedrijfsvoorheffing
voor lage lonen:
(G)
Bijzondere bijdrage sociale zekerheid: (H)
Nettoloon: (E-F+G-H)
 

Maak je reneing op factuurregering.be