Zes redenen waarom periodes van werkloosheid en brugpensioen wel moeten meetellen voor je pensioen!

6 redenen waarom werkloosheid en brugpensioen wel moeten meetellen voor je pensioen!

Pensioen |

1. Omdat je nu al 45 jaar loopbaan moet hebben voor volledig pensioen

Je hebt pas recht op een volledig pensioen (of minimumpensioen) als je begint te werken op je 20ste en flink doorwerkt tot je 65ste. Een loopbaan van 45 jaar is nodig (zo niet krijg je minstens 2,2% minder per ontbrekend jaar).

Periodes waarin je werkloos, ziek of met brugpensioen bent, tellen vandaag mee net omdat onze loopbaanvoorwaarde zo streng is. Hoe kun je anders 45 jaar loopbaan halen als je geen rekening houdt met de tegenslag in het leven?

2. Omdat je werk verliezen geen driedubbele straf mag zijn

Werknemers die hun job verliezen komen vaak in een financieel penibele situatie terecht. 43% van de werkzoekenden leeft onder de armoedegrens en dit percentage neemt toe doordat de regering-Michel maatregelen neemt die hun situatie bemoeilijken.

Werkloosheid is geen keuze, net zoals niemand ervoor kiest in armoede te leven. Met de inperking van de gelijkgestelde periodes straft de regering voor een derde maal: geen job, een financieel moeilijke situatie en daar bovenop minder pensioen…  

3. Omdat de zogezegde ‘vrije keuze’ voor werkloosheid vandaag niet meetelt voor je pensioen

Wie wil werken, kan werken” en “voor wat, hoort wat”. Pseudo-argumenten die maar al te graag door een rechts beleid gebruikt worden. De controle op de beschikbaarheid op de arbeidsmarkt is de laatste jaren de focus van politici geweest. Wanneer je als werkzoekende onvoldoende kan bewijzen dat je actief werk zoekt, dan word je geschorst. Je wordt ‘vrijwillig werkloos’ en verliest je uitkering.

Maar, deze periodes van vrijwillige werkloosheid tellen NIET mee voor de pensioenberekening. Wie dus niet hard genoeg zijn best doet om werk te vinden, ontvangt voor die periode geen pensioen. De regering geeft sollicitanten, mensen die opleidingen volgen of aanwervingsprocedures doorlopen, dus ook minder pensioen. En ook werkgevers en overheden hebben hierin hun verantwoordelijkheid.

4. Omdat vooral vrouwen en jongeren de prijs betalen

Bij jonge werknemers bestaan de gelijkgestelde periodes vandaag vooral uit werkloosheid. Dit is te verklaren door de hoge jeugdwerkloosheid en het toenemend aantal stage- en prutscontracten. Jongeren betalen het gelag.

De loopbaan van een werkneemster die als arbeidster werkt, bestaat voor 53% uit periodes van werkloosheid. Onder gepensioneerden is er heel veel armoede. We stevenen af op een regelrecht sociaal drama.We moeten goed beseffen wat op ons afkomt, ook al ben je vandaag nog in de fleur van je leven en denk je dat deze maatregelen geen effect zullen hebben op jouw pensioen.

5. Omdat het contractbreuk is

De regering deinst niet terug voor inbreuken op verworven rechten. Nu liggen opnieuw de SWT'ers of bruggepensioneerden onder vuur. De regering beperkt de toekomstige pensioenrechten. Bij oudere werknemers bestaat een kwart van de gelijkstelling bij de mannen uit werkloosheid met bedrijfstoeslag.

6. Omdat onze pensioenen al laag zijn

Onze pensioenen behoren tot de laagste van Europa. Het gemiddelde wettelijke pensioen van een werknemer bedraagt 950 euro voor een man en 710 euro voor een vrouw. Terwijl men het voortdurend heeft over de ‘onbetaalbaarheid van de pensioenen’, geven we daar in België gemiddeld minder aan uit: 2.400 euro per inwoner tegenover 2.618 euro in Duitsland, 3.408 euro in Frankrijk en 3.157 euro in Nederland.

Bovendien, zelfs wanneer de vergrijzing het meest voelbaar zal zijn (in het jaar 2040), zullen we in België niet meer uitgeven aan pensioenen dan onze buurlanden vandaag al doen. Toch kiest men opnieuw voor de blinde besparing, niet om die vergrijzing op te vangen of de pensioenen te verbeteren, maar om het stigma op werkzoekenden tot het einde door te trekken.

Lees hieronder het pamflet "Wat zijn de gevolgen voor je pensioen?"