Regering legt bom onder (de financiering van) de sociale zekerheid

Regering legt bom onder (de financiering van) de sociale zekerheid

Op de Ministerraad werd vandaag beslist om de financiering van de sociale zekerheid te herzien. Deze herziening zal echter als gevolg hebben dat ons sociaal weefsel ernstig verstoord wordt. Er is immers geen enkele garantie meer dat de uitgaven in de toekomst nog sluitend gefinancierd zullen worden, met het logische gevolg dat bijkomende besparingen op kap van de sociale bescherming niet uitgesloten kunnen worden. Bovendien negeert de regering opnieuw het sociaal overleg. Werkgevers-, werknemersorganisaties en mutualiteiten werkten vorig jaar nog samen een hervorming uit die een stabiele en duurzame financiering van de sociale zekerheid tot doel had.

De sociale gesprekspartners stelden in hun hervorming voor om in de wet het principe van een evenwichtsdotatie in te schrijven, naast de drie andere inkomstenbronnen, namelijk de subsidies van de staat, sociale bijdragen op het loon en de alternatieve financiering. Deze laatste dient om de bijdrageverminderingen te compenseren. De klassieke inkomsten volstaan namelijk niet om de behoeften te financieren. De technologische vooruitgang, de vergrijzing maar ook de economische en financiële crisis hebben als gevolg dat de uitgaven sneller toenemen dan de inkomsten. De evenwichtsdotatie moet de garantie bieden op een financieel evenwicht binnen de sociale zekerheid.

In het wetsontwerp van de regering wordt deze dotatie herleid tot een lege doos. Er wordt een resem aan voorwaarden opgelegd vooraleer de dotatie kan toegekend worden en dus een uitbetaling van de uitkeringen gegarandeerd is.

Eén van de voorwaarden is het aantonen dat de sociale zekerheid in voldoende mate heeft bijgedragen tot budgettaire doelstellingen. Hiermee zegt de regering dus klaar en duidelijk dat voor haar de sociale zekerheid beschouwd dient te worden als een essentiële en bij voorbaat prioritaire post om begrotingen op orde te krijgen. Nochtans dient de sociale zekerheid niet als pasmunt om begrotingen rond te krijgen. Het is een uniek systeem dat bescherming biedt aan werknemers die bijdragen om zich te verzekeren tegen de gevolgen wanneer zij hun werk verliezen, ziek worden en die een financiële zekerheid geeft wanneer zij met pensioen gaan.

Maar de hervorming van de regering gaat lijnrecht in tegen de doelstelling van financiële stabiliteit en duurzaamheid. Sterker nog, door het conditioneren van het financiële evenwicht van de sociale zekerheid aan onrealistische besparingsdoelstellingen, neemt de regering de politieke beslissing om tekorten toe te laten en stort zij het systeem in een financiële onzekerheid.

De socialistische mutualiteit en het ABVV eisen dan ook dat de evenwichtsdotatie die de werknemers, de werkgevers en de mutualiteiten hebben voorgesteld onveranderd wordt uitgevoerd.