Ontslagen werknemers: syndicale mobilisatie loont

Ontslagen werknemers: syndicale mobilisatie loont

Dankzij onze mobilisatie kunnen werkloosheidsuitkeringen toch nog gecumuleerd worden met vergoedingen die een werknemer ontvangt n.a.l.v. een ontslag.

 

Een nieuw Koninklijk Besluit schreef voor dat vergoedingen die een werkgever bij ontslag moet uitbetalen, als loon beschouwd moeten worden. Die vergoedingen mochten bijgevolg niet meer gecumuleerd worden met een werkloosheidsuitkering.

 

Deze maatregel was uitermate oneerlijk omdat het hier vaak gaat over schadevergoedingen toegekend na een ongerechtvaardigd ontslag, of om vergoedingen die een inkomenszekerheid beoogden bij collectieve ontslagen en het de getroffen werknemers ietwat gemakkelijke zouden moeten maken om te gaan met het verlies van hun job.

 

Het ABVV heeft alles in het werk gesteld om die maatregel te laten afschaffen. En is daarin geslaagd.

 

De  regering draait de klok terug naar de regeling die bestond vόόr 1 oktober 2013 met uitzondering van de uitwinningvergoeding en de vergoedingen betaald bij een non-concurrentiebeding die voortaan dus niet cumuleerbaar zullen zijn met werkloosheidsuitkeringen.

 

Volgende vergoedingen keren wel terug naar het oude systeem en zijn dus wel cumuleerbaar met werkloosheidsuitkeringen:

  • Alle premies bovenop de wettelijke, conventionele opzegvergoedingen: bijdragen zoals in het verleden maar alleszins cumuleerbaar met werkloosheid.
     
  • Beschermingsvergoedingen betaald wegens ontslag van een zwangere werkneemster, preventieadviseur, werknemer in tijdskrediet, syndicaal afgevaardigde (met uitzondering van afgevaardigden OR/CBPW): geen RSZ-bijdragen en cumuleerbaar met werkloosheid. 
     
  • Morele schadevergoedingen: blijven cumuleerbaar.
     
  • Vergoedingen art.63: geen RSZ en cumuleerbaar.

 

Het ABVV heeft alles in het werk gesteld om de situatie te herstellen en is daar samen met de socialistische ministers in geslaagd. Alle vergoedingen (behalve de uitwinningsvergoeding en de vergoeding bij een niet-concurrentiebeding) die een werknemer in het kader van een ontslag ontvangt en die vroeger cumuleerbaar waren, blijven dat.