Gelijk loon voor gelijk werk!

Gelijk loon voor gelijk werk!

Oneerlijke concurrentie brengt de jobs, de lonen en de veiligheid van alle werknemers in gevaar. Belgische werknemers worden opzij gezet, buitenlandse werknemers worden uitgebuit. Niemand kan nog zeggen niet op de hoogte te zijn. Niemand. We willen kordate maatregelen. Van de Belgische regering en van de Europese Unie. Dit moet stoppen.

Op vrijdag 24 maart organiseerde het ABVV een actiedag tegen sociale dumping, voor gelijk loon voor gelijk werk. We kwamen massaal samen aan het Luxemburgplein in Brussel, vlak voor het Europees parlement. Want Europa is medeplichtig aan de wantoestanden van sociale dumping. In het hele land werden allerhande succesvolle acties georganiseerd.

Sociale dumping?

Het probleem is niet dat buitenlandse werknemers bij ons komen werken. Het probleem is dat de rechten van deze werknemers massaal omzeild en fors met de voeten getreden worden. De uitbuiting is enorm: de wettelijk bepaalde lonen worden niet betaald, laat staan de overuren en de sociale bijdragen, de buitenlandse werknemers moeten ongebreideld overuren kloppen en leven in mensonwaardige omstandigheden. Dat kunnen en mogen we niet laten gebeuren. Deze ‘moderne slavernij’ moet stoppen.

Alle sectoren worden geconfronteerd met sociale dumping: transport, metaal, bouw, bewaking, voeding. En ook in de dienstensectoren bestaat dit bijv. in de IT en de luchtvaart, net als bij de overheidssector (postbedeling, bij aanbestedingen, openbare diensten die onderaannemers inschakelen) ...

In Europa

Europa is niet het wilde westen. Er bestaat heel wat wetgeving ter zake. Maar die regels zijn vaag en daarom blijft sociale dumping in de grijze zone onbestraft. En de regels staan in functie van de vrije markt, van de concurrentie, van het winstbejag. Europa is dus medeplichtig aan deze wantoestanden. Toch ligt de oplossing in méér Europa.

Onze eisen en concrete voorstellen

 • Verscherp de wetgeving en versterk de inspectiediensten.

  • Verbeter de detacheringsrichtlijn door de duur van de detachering/de periode waarvoor buitenlandse werknemers uitgezonden worden, tot 6 maanden te beperken. Verbied detachering binnen de interimsector. Verplicht bij detachering dat de loon- en arbeidsvoorwaarden gerespecteerd worden, ook die op bedrijfsniveau.

  • Laat sociale zekerheidsbijdragen betalen op het loon van de gedetacheerde werknemers in het land waar ze werken, tegen het tarief van dat land, met teruggave van de bijdragen aan het land van herkomst via de nationale sociale-zekerheidsinstellingen die deze bijdragen innen.

  • Omkader onderaanneming op Europees niveau. Beperk het aantal bedrijfjes in de onderaannemingsketen. Stel alle bedrijven in de onderaannemingsketen verantwoordelijk voor een correcte uitbetaling van lonen.

  • Strijd op Europees niveau tegen de ‘postbusbedrijven’ (bedrijf met enkel een postadres om de regels te omzeilen). Controleer vooraf de economische activiteit die de onderneming uitoefent die werknemers naar het buitenland wil detacheren.

  • Trek de voorgestelde richtlijn over eenmanszaken in. Dit voorstel houdt grote bijkomende risico’s in op ‘schijnzelfstandigheid’, bemoeilijkt de strijd tegen ‘postbusbedrijven’ en zet aan om de sociale en fiscale regels te omzeilen.

  • Geef nationale inspectiediensten voldoende middelen en personeel zodat ze hun taken daadwerkelijk kunnen uitvoeren en kunnen toezien op de loon- en arbeidsvoorwaarden.

  • Richt een Europees agentschap op voor sociale inspectie, met voldoende middelen en personeel, om de inspectiediensten van de lidstaten doeltreffend te laten samenwerken.

  • Bouw een ‘kruispuntbank van de sociale zekerheid’ op Europees niveau om de bestaande nationale databases van instellingen die in de lidstaten belast zijn met de naleving van sociale en fiscale werkgeversverplichtingen, met elkaar te verbinden. Meer bepaald om erop toe te zien dat de regularisaties die door een lidstaat worden gevraagd, wel degelijk worden nageleefd in het land van herkomst.

  • Sluit samenwerkingsovereenkomsten tussen de sectoren en de inspectiediensten op Europees niveau om sociale dumping te voorkomen én op te sporen.

  • Tref directe, concrete en ontradende sancties tegen frauduleuze werkgevers.

 • Voor iedereen dezelfde degelijke loonvoorwaarden en sociale bescherming.

 • Zorg voor gelijke behandeling van alle Europese werknemers, ongeacht waar ze tewerkgesteld zijn. Elke Europese werknemer heeft recht op fatsoenlijke werkomstandigheden, een stabiel inkomen, een waardig bestaan.

 • Maak van de strijd tegen sociale dumping een absolute prioriteit. Op Belgisch én Europees niveau.

 • Geef mensenrechten en sociale grondrechten voorrang op de markt en de economische vrijheden. Regels zijn er om werknemers te beschermen, niet om de winsten en de macht van bedrijven te vergroten.