Geen akkoord over zware beroepen

Geen akkoord over zware beroepen, gezondheid van werknemers in gevaar

In het Nationaal Pensioencomité werd vandaag geen akkoord bereikt over het rapport inzake zware beroepen. De vakbonden deden in het voorjaar een voorstel om de consensus over de vier basiscriteria voor zware beroepen in de privésector verder te verfijnen.

  • We betreuren dat de werkgevers het sociaal overleg over dit voorstel geen kans hebben gegeven. Overleg is meer dan een veto stellen.
  • We betreuren dat de regering voorwaarden heeft vastgelegd die elk ernstig sociaal overleg in het cruciale dossier over zware beroepen onmogelijk maken. Dit door een strikt budgettaire aanpak op te leggen in plaats van te opteren voor een aanpak die rekening houdt met de gezondheidsrisico’s voor de werknemers . 

Na de eerste onderhandelingsfase in de zomer van 2016 werden er in overleg tussen werkgevers en vakbonden 4 grote criteria inzake zware beroepen vastgelegd. Daarbovenop werden er twee voorwaarden bepaald om de criteria te verfijnen: de criteria moeten duidelijk, objectief, controleerbaar, meetbaar en registreerbaar zijn en de criteria mogen geen bijkomende administratieve last veroorzaken voor de werkgevers.

Het vakbondsvoorstel om dit alles nog  verder te verfijnen, hield rekening met beide voorwaarden. Het is gebaseerd op wat er vandaag bestaat in de wetenschappelijke literatuur, de wetgeving en de praktijk inzake het bijhouden van beroepsrisicofactoren en laat dus toe om verder verfijnd te worden op basis van de risico’s voor de gezondheid van de werknemers.

Het voorstel werd echter gewoonweg van tafel geveegd door de werkgevers en de regering die uitsluitend inzetten op een budgettaire aanpak, die onhoudbaar is en volledig in strijd is met het principe dat er rekening wordt gehouden met de zwaarte van het werk.

Dit in tegenstelling tot wat minister Bacquelaine verklaarde toen de wettelijke pensioenleeftijd werd verhoogd naar 67 jaar. Maar 5 - 10% van de werknemers zouden tot die leeftijd moeten werken, met name door rekening te houden met de zwaarte van het werk, zei hij toen. Dat is de logica zelve want  de levensverwachting in goede gezondheid voor werknemers bedraagt gemiddeld slechts 64 jaar. En dit dan nog met enorme verschillen naargelang van het inkomen van de werknemers.

Halsstarrig vasthouden aan een louter budgettaire logica in plaats van rekening te houden met gezondheidsvraagstukken, zal zeer zware gevolgen hebben voor werknemers.