Brief 6 - En wie gaat dat allemaal betalen?!

Brief 6 - En wie gaat dat allemaal betalen?!

Waarde kameraden,

“Wie gaat dat betalen?!”

Dat is de dooddoener waarmee de politieke rechterzijde sociale voorstellen meteen en altijd afbrandt. Of het nu gaat om degelijke publieke diensten, zoals openbaar vervoer, of waardige minimumlonen en pensioenen, de bevolking moet koste wat het kost wijsgemaakt worden dat er geen geld voor beschikbaar is, dat we “nu moeten snoeien om te groeien”, dat we de “tering naar de nering moeten zetten”, enzovoort. Het bekende riedeltje.

We eisen een rechtvaardige verdeling van inkomens en vermogens. Wat een fundamentele bijsturing van het fiscaal beleid inhoudt. Hoe? Heel eenvoudig: 1) alle inkomens op een globale en progressieve manier belasten: een euro = een euro, 2) het invoeren van een meerwaardebelasting en van een jaarlijkse belasting op grote vermogens, en 3) door het invoeren van een minimumbelasting in de vennootschapsbelasting.

De Belgische personenbelasting kent een aanzienlijke progressiviteit, maar enkel voor inkomens uit arbeid. Inkomens uit kapitaal ontsnappen aan deze progressiviteit. Ze worden forfaitair belast, zoals intresten en dividenden, of amper belast, zoals huurinkomsten. Wij pleiten daarom voor een globalisering van de inkomsten. Een rechtvaardige fiscaliteit die veronderstelt dat alle inkomens gekend zijn en op een globale en progressieve manier worden belast volgens het principe: een euro is een euro, ongeacht hoe die euro werd verdiend (werk, intrest, huur…).

Wij pleiten voor een verschuiving naar vermogens- en kapitaalbelastingen. Wij denken in eerste instantie aan de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen (en onroerend goed). België is één van de enige Europese landen waar dit niet bestaat. Daarnaast zijn wij voorstander van een rechtstreekse, jaarlijkse belasting op grote vermogens (met uitzondering voor de eigen woning). Er is trouwens een goede economische reden om zo’n belasting in te voeren. Het zou grote vermogens ertoe aanzetten om hun geld te investeren in plaats van het louter op te potten.

Het is maar rechtvaardig dat bedrijven ook op een faire manier belastingen betalen. Richt een vennootschap op en je ontsnapt aan de progressieve personenbelasting. Een gekende fiscale ambtenaar zei ooit, als boutade: “zij die in België vennootschapsbelasting zouden moeten betalen, betalen in feite niets en zij die vennootschapsbelasting betalen, zouden in feite onder de personenbelasting moeten vallen.”

Fiscale ontwijking via management- en andere eenpersoonsvennootschappen is een plaag en op geen enkele manier te rechtvaardigen. Waarom zou meneer of mevrouw Schildermans meer belastingen moeten betalen dan BVBA Schildermans, terwijl het onderliggend om juist dezelfde economische activiteit gaat? Voer dus een echte minimumbelasting in de vennootschapsbelasting in en schaf de notionele intrestaftrek (of gelijkwaardige vervangingsmaatregel) en het verlaagd tarief voor kleine bedrijven af. Stel bovendien een einde aan de misbruiken rond managementvennootschappen.

De vraag “Wie gaat dat betalen?” is bijzonder eenvoudig te beantwoorden. Zij die nu niet bijdragen. Zij die nu geen belasting betalen op hun fortuin. Zij die vandaag – à la Marc Coucke – aandelen kunnen verkopen zonder dat de winst belast wordt. Bedrijven die vandaag subsidies ontvangen ten belope van meer dan tien miljard euro, bijna even veel als de totale vennootschapsbelasting.

De middelen zijn er. Het is hoog tijd dat iedereen zijn lidgeld betaalt om deel te nemen aan deze maatschappij. Rechtvaardige fiscaliteit neemt verschillende vormen aan. Globaal is het de bedoeling dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In de personenbelasting kan de progressiviteit bijvoorbeeld verhoogd worden door hogere tarieven in te voeren voor de hoogste inkomens, maar ook door een hogere belastingvrije som te voorzien voor de laagste inkomensschijven. Daarnaast zou men ook een moratorium moeten uitvaardigen op het toekennen van nieuwe voordelen in natura en de invoering van een algemene sociale bijdrage ten voordele van de sociale zekerheid.

Rechtvaardigheid zit ook in de manier waarop wij belast worden. Wij eisen rechtvaardige belastingen op consumptie en milieu. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Een basisbehoefte, zoals energie voor huishoudens, moet belast worden aan een basistarief. Niet zoals het nu is. Daarenboven moet de BTW- heffing op energie vervangen worden door een CO2-heffing die ondernemingen ook moeten betalen.