ABVV keurt ontwerp van IPA goed, maar waarschuwt federale regering

ABVV keurt ontwerp van IPA goed, maar waarschuwt federale regering

Het ABVV keurde vandaag op zijn federaal comité het ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) met een significante meerderheid goed. Na een beleid van jarenlange loonmatiging en besparingen, laat het IPA 2017-2018 een stuk sociale vooruitgang toe voor de werknemers in dit land.

Het ABVV is tevreden dat:

  • er een loonmarge is van 1,1% bruto, waarover kan onderhandeld worden in de sectoren en vervolgens in de bedrijven, en dit boven op de indexering en de baremieke loonsverhogingen. Dit was de maximaal haalbare marge gegeven de cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB);
  • werknemers met lange loopbanen, zware beroepen of die in moeilijkheden verkeren omdat het bedrijf herstructureert of in problemen zit, recht blijven hebben op een sociaal verantwoorde eindeloopbaanregeling;
  • de sociale uitkeringen worden aangepast aan de welvaart, in het bijzonder de minima en de loongrenzen waarop de uitkeringen worden berekend, zoals in de pensioenen, maar ook in de werkloosheid;
  • het sociaal overleg voorrang opeist ten opzichte van de regering, als het aankomt op dossiers als het voorkomen van burn-out en maatregelen op het vlak van mobiliteit, om er maar een paar te noemen.

Het ABVV stelt evenwel vast dat er geen resultaten werden geboekt op een aantal cruciale aspecten zoals het verhogen van het interprofessioneel minimumloon of op het vlak van arbeidsduurvermindering. Wij zullen deze thema's op de agenda blijven zetten op alle onderhandelingsniveaus.

Het ABVV eist dat de regering dit IPA nu integraal uitvoert.

Wij dringen er bij het parlement en de regering op aan om de wetsontwerpen die in de Kamer voorliggen, m.n. de loonwet, de wet werkbaar en vooral ‘wendbaar’ werk, de wet op de financiering van de sociale zekerheid, grondig bij te sturen in een meer evenwichtige en socialere richting. De goedkeuring van dit IPA wil niet zeggen dat het ABVV instemt met deze wetsontwerpen. Wij blijven ons hiertegen verzetten en het nodige sociaal verzet organiseren.