PB Aantal arbeidsongevallen stijgt, aantal arbeidsinspecteurs daalt !

Aantal arbeidsongevallen stijgt, aantal arbeidsinspecteurs daalt !

Na een sterke daling van het aantal ongevallen op de werkplaats (-11,9%) in 2009, is het aantal arbeidsongevallen in 2010 (meest recente cijfers) opnieuw sterk gestegen: op de arbeidsplaats met 3,7%, op de arbeidsweg zelfs met 21,6%. Ook het aantal dodelijke ongevallen op de arbeidsplaats is gestegen: van 76 in 2009 naar 82 in 2010 (+7,9%). Op de weg naar en van het werk steeg het aantal dodelijke ongevallen met 9,8% van 51 naar 56. In totaal waren in 2010 dus 138 dodelijke slachtoffers te betreuren na een arbeidsongeval. (1)


Vooral KMO's deden het slecht

In ondernemingen met minder dan 50 werknemers deed zich 34% van de ongevallen voor, 56,1% van de dodelijke ongevallen vond plaats in een KMO.
Als we dit combineren met de vaststelling dat bijna de helft (46.2%) van de ongevallen die een voorziene blijvende ongeschiktheid opleveren zich voordoet in ondernemingen met minder dan 50 werknemers (slechts een lichte daling (-0.1%) ten opzichte van 2009), dan kunnen we niet om de vaststelling heen dat de arbeidsomstandigheden in KMO’s nog steeds zeer slecht zijn. We herhalen daarom nogmaals onze eis voor een volwaardige syndicale vertegenwoordiging in KMO's. Vakbondsafgevaardigden zien toe op het respect van de reglementering, en zijn daarom de beste garantie voor meer veiligheid en gezondheid op het werk. 
 

Meer arbeidsinspecteurs noodzakelijk

In schril contrast daarmee staat de evolutie van het aantal inspecteurs dat moet toezien op het respect van de reglementering inzake veiligheid en gezondheid. Het aantal personeelsleden is, vergeleken met 2009 (eveneens meest recente cijfers waarover we beschikken), verminderd met 13 personen.
Op zich zeggen deze cijfers natuurlijk niet alles. De implicaties van deze gestage personeelsvermindering zijn dat een arbeidsinspecteur in 2010 gemiddeld toezicht hield op 1.884 ondernemingen of instellingen en dus rechtsreeks of onrechtstreeks op het welzijn van 25.920 werknemers. Dit zijn zeer hoge cijfers in vergelijking met de andere Europese lidstaten. In haar Communautaire strategie 2007-2012 heeft de Europese Commissie aanbevolen dat er 1 inspecteur moet zijn per 10.000 werknemers!
 

Dat deze situatie onhoudbaar is, blijkt onder andere ook uit volgende vaststellingen:

 • het aantal klachten geformuleerd door werknemers bij de inspectie is gestegen met 10,8% naar 1.288 klachten (1.162 in 2009),
 • er zijn 627 klachten (in 2009: 470) geformuleerd in verband met ongewenste omgangsvormen, waarvan:
  • 604 (in 2009: 438) pestklachten
  • 127 (in 2009: 34) klachten in verband met geweldpleging
  • 119 (in 2009: 31) klachten van ongewenst seksueel gedrag
  • 8 (in 2009: 19) klachten op grond van discriminatie.(2)
 • uitzendkrachten waren betrokken bij 6% van het totaal aantal ernstige arbeidsongevallen in 2010, een stijging met niet minder dan de helft in vergelijking met 2009.


Het ABVV voert actie voor veilig en gezond werk

Naar aanleiding van 28 april, de werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk, voert het ABVV actie in tal van bedrijven om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen te verminderen.
Het ABVV zal op 27 april, aan de vooravond van deze werelddag, op verschillende gebouwen spandoeken ontrollen om aandacht te vragen voor het stijgend aantal arbeidsongevallen, en ondersteunt deze actie in de bedrijven ondermeer met affiches en pamfletten.

 

(1) Onze cijfers hebben betrekking op de priv├ęsector (laatst beschikbare cijfers, 2010, bron: Fonds voor Arbeidsongevallen).

(2) Het totaal hiervan is 858, wat betekent dat er dossiers zijn die betrekking hebben op meerdere types van klachten.